حمایت دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و مهرالبرز از اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان
1396/08/15

جناب آقای دکتر مصطفی رستم خانی، مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جناب آقای دکتر احد نظری معاون پژوهش و همکاری‌های علمی دانشگاه مهرالبرز نیز حمایت دانشگاه‌های خود از اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان را اعلام نمودند.