حمایت وزارت راه و شهرسازی از کنفرانس
1396/09/28

با حمایت و همراهی جناب آقای دکتر مظاهریان، معاون محترم وزیر در امور مسکن و شهرسازی و همچنین اعلام جناب آقای مهندس مانی فر رییس محترم دفتر مقررات ملی ساختمان "وزارت راه و شهرسازی" نیز به جمع حامیان کنفرانس پیوست.