حمایت معنوی دانشگاه آزاد اسلامی
1396/11/13

با اعلام سرکار خانم دکتر فراهانی، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) این دانشگاه به جمع حامیان کنفرانس پیوست.