حضور یکی دیگر از تشکل های صنفی در جمع حامیان کنفرانس
1396/11/17

انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران به جمع حامیان کنفرانس پیوست.