نتیجه داوری مقالات کنفرانس اعلام شد
1396/11/22

پس از طی مراحل داوری که با مشارکت ارزشمند ۲۷ نفر از اساتید محترم دانشگاه و متخصصان BIM صورت پذیرفت، از بین مقالات دریافتی در مجموع ۹ مقاله به صورت ارایه شفاهی و ۱۳ مقاله برای ارایه پوستری در کنفرانس برگزیده شدند. نتایج نهایی به ایمیل نویسندگان ارسال شده است.

photo_2018-02-11_20-56-27