حمایت معنوی انجمن مدیریت پروژه ایران از اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
1396/06/05

انجمن مدیریت پروژه ایران، به حامیان معنوی اولین کنفرانس مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) پیوست.